KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Статті експертів

Корисна інформація

Облік витрат на базі BAS ERP

0
281
02.10.2019 Олександр Сергійович
Зміст
1. Налаштування статей витрат
2. Статті витрат - Основне
3. Види витрат
4. Правила розподілення витрат
5. Налаштування правил розподілу
6. Варіант розподілу «На необоротні активи»
7. Варіант розподілу «На собівартість товарів»
8. Варіант розподілу «На витрати майбутніх періодів»
9. Варіант розподілу «На виробничі витрати»
10. Варіант розподілу «На фінансовий результат»
11. Висновок


Система BAS ERP (далі Система) використовується, в тому числі для автоматизації процесу обліку витрат підприємства.

Облік витрат ведеться з використанням Статей витрат, перелік яких встановлюється підприємством самостійно, залежно від особливостей виробничо-господарської діяльності.

Класифікація і групування витрат регулюється чинним законодавством (Положеннями з бухгалтерського обліку, Податковим кодексом), а також вимогами галузевих міністерств і відомств (Наказами, Методичними вказівками, інструкціями про порядок формування витрат і розрахунку собівартості продукції (робіт, послуг) організацій і підприємств відповідної галузі).

Стаття витрат визначає тип витрат, аналітику  відображення витрат в рахунках регламентованого обліку, відображення витрат в Податковому обліку, а також правила розподілу витрат при закритті періоду:

−       включення у вартість активів

−       віднесення на витрати майбутніх періодів;

−       розподіл витрат в управлінському та регламентованому обліку;

−       розподіл за напрямками діяльності при списанні витрат на фінансовий результат;

−       визнання витрат при розрахунку податку на прибуток.

Угруповання Статей дозволяє організувати багаторівневий довідник статей і об'єднувати різні статті в групи, підгрупи і т.д.

У даній статті описані можливості Системи, що дозволяють реалізувати вимоги підприємства з обліку витрат та формування фінансового результату.Налаштування статей витрат

(Меню) Фінансовий результат і контролінг - Див. Також - Статті витрат.

Статті витрат - Основне

2.png

 

Типи витрат


При створенні Статті витрат вказується Тип витрат, що визначає з яким об'єктом обліку будуть пов'язані витрати:

−       Формування вартості необоротних активів (ВНА) - витрати, пов'язані зі створенням і / або придбанням, модернізацією, демонтажем;

−       Витрати з придбання товарів - пов'язані із закупівлею та доставкою товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ);

−       Витрати на складське зберігання і обробку - витрати на переміщення ТМЦ між складами, по збору/розбору;

−       Виробничі витрати - витрати при виробництві продукції;

−       Витрати на продаж товарів - витрати пов'язані з реалізацією товарів, робіт, послуг;

Інші операційні та позареалізаційні витрати підприємства.


 

Правила розподілу витрат


Розподіл витрат, включення витрат до вартості ТМЦ / ВНА, віднесення на витрати майбутніх періодів або списання на витрати, проводиться автоматично, при виконанні регламентної операції закриття періоду. В Системі пропонуються наступні варіанти:

 

−       На необоротні активи - витрати будуть включені у вартість необоротних активів (основних засобів, об'єктів будівництва, нематеріальних активів та НДДКР).

−       На собівартість товарів - витрати будуть включені в собівартість ТМЦ.

−       На витрати майбутніх періодів - витрати будуть віднесені на бухгалтерський рахунок, вказаний в налаштуванні Статті.

−       На виробничі витрати - витрати будуть включені в собівартість виробленої продукції і / або послуг.

−       На фінансовий результат - витрати будуть віднесені на балансові рахунки Розділу VIII.  Фінансові результати.

−       Не розподіляти - витрати за такою статтею автоматично не розподіляють.Налаштування правил розподілу


Правило розподілу вказується для кожної статті.
Варіант розподілу «На необоротні активи»

Витрати віднесені на Статті витрат з варіантом розподілу «На необоротні активи» формують вартість необоротних активів:

−       основних засобів (ОС);

−       об'єктів капітального будівництва;

−       нематеріальних активів (НМА);

−       науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР).
Варіант розподілу «На собівартість товарів»


Статті витрат з варіантом розподілу «На собівартість товарів» використовуються для формування вартості товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).

Для включення у вартість ТМЦ додаткових витрат доступні наступні правила розподілу:

−       Пропорційно кількості номенклатури - база розподілу визначається за кількістю зазначеної номенклатури;

−       Пропорційно собівартості номенклатури - база розподілу визначається за вартістю зазначеної номенклатури;

−       Пропорційно вазі номенклатури - база розподілу визначається на підставі вагових показників зазначеної номенклатури;

−       Пропорційно обсягу номенклатури - база розподілу визначається на підставі об'ємних показників зазначеної номенклатури.Варіант розподілу «На витрати майбутніх періодів»

Варіант розподілу «На витрати майбутніх періодів»


За Статтями витрат з варіантом розподілу «На витрати майбутніх періодів» враховуються витрати, зроблені в даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів. При цьому, для списання на витрати, потрібно вказати Статтю витрати, на яку будуть списуватися витрати майбутніх періодів.Варіант розподілу «На виробничі витрати»


Статті витрат з варіантом розподілу «На виробничі витрати» використовуються для формування виробничих витрат, що відносяться на собівартість продукції, яка випускається.

В Системі реалізований алгоритм розподілу виробничих витрат: спочатку накопичені витрати розподіляються між підрозділами, а потім між етапами виробництва, які виконувалися в зазначеному підрозділі.

Виробничі витрати можуть бути розподілені на вартість партій виробництва, залишені в незавершеному виробництві або перерозподілені на інші статті витрат.

Якщо застосовується розподіл витрат на партії, то можна встановити правило для автоматичного розподілу або виконувати розподіл вручну.

Для того, щоб залишити частину постатейних видатків в незавершеному виробництві і зробити розподіл на майбутню заплановану продукцію, використовуються бази розподілу «з урахуванням майбутніх випусків».

Якщо потрібно розподіл на різні бази, для партій і підрозділів налаштовуються наступні варіанти розподілу:

−       Задається вручну - частки вартості для підрозділів вводяться вручну на закладці Підрозділи;

−       За показниками - показники встановлюються відповідно до обраного регламенту - «Вводиться вручну щомісяця» або «Вводиться вручну при зміні»;

−       Вартість матеріалів - вартість матеріалів, переданих до підрозділів для виконання виробничих процесів;

−       Сума оплати праці - сума нарахованої зарплати;

−       Вартість матеріалів і сума оплати праці.

Правило для бази розподілу можна налаштувати для кожної групи (виду) продукції.

Якщо застосовується розподіл зазначеної Статті витрат на інші статті витрат, в правилах розподілу потрібно вказати частки для кожної зі статей витрат.

Для статей витрат з варіантом розподілу «На виробничі витрати» можна вказати статтю калькуляції, за якою дані витрати будуть включені в собівартість.Варіант розподілу «На фінансовий результат»


Запропоновані варіанти:

−       Пропорційно доходам - розподіл здійснюється пропорційно сумі виручки.

−       Пропорційно витратам - розподіл здійснюється пропорційно сумі собівартості продажу.

−       Пропорційно валового прибутку - розподіл здійснюється пропорційно сумі валового прибутку від реалізації.

−       Пропорційно коефіцієнтам - розподіл здійснюється пропорційно коефіцієнтам, заданим в способі розподілу, при цьому сума коефіцієнтів при розподілі не обов'язково повинна дорівнювати 100, використовується питома вага коефіцієнта.

Якщо у підприємства протягом звітного періоду відсутня відповідна база для розподілу, то розподіл не буде виконано.


Висновок


Як правило, кожне підприємство виходячи з особливостей виробничо-господарської діяльності та вимог до аналітики обліку витрат, визначає порядок закриття рахунків бухгалтерського обліку та формування фінансового результату. Практичні особливості будуть розглянуті в подальших статтях.


Добавить комментарий
Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image